USTAWY I ROZPORZĄDZENIA:

 

 • Ustawa o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz.U. 2017 rok, poz. 2096)
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. 2018 rok, poz. 1457, 1560)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 rok, poz. 996)
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. 2018 rok, poz. 967, 2245)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2017 rok, poz. 2077 oraz 2018 rok, poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693)
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 rok, poz.1000)
 • Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity Dz.U. 2018 rok, poz. 1316, 1608, 1669)
 • Ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz.U. 2015 rok, poz. 1881 oraz 2018 rok, poz. 1608)
 • Ustawa z 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (tekst jednolity Dz.U. 2012 rok, poz. 642 ze zmianami)
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2018 rok, poz. 917, 1000, 1076, 1608, 1629)
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2017 rok, poz. 783)
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U 2016 rok, poz. 487)
 • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jednolity Dz.U. 2017 rok, poz. 957)
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( Dz.U. 2013 rok, poz. 947)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 2017 rok, poz. 860)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 rok, poz.1632)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2017 rok, poz.703)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2017 rok, poz. 622)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz.U. 2017 rok, poz. 1451)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 2017 rok, poz. 649)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. 2017 rok, poz. 1611)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2017 rok, poz. 1644)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2017 rok, poz. 1534)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. 2017 rok, poz. 610)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz.U. 2017 rok, poz. 1322)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. 2017 rok, poz. 1663)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U. 2015 rok, poz. 1872)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników kursów doktoranckich (Dz.U. 2014 rok, poz. 1144)
 • Statut Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu
 • Regulaminy wewnątrzszkolne wydane na podstawie w/w ustaw i rozporządzeń oraz Statutu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 08 maj 2019 08:25 Redaktor BIP
Artykuł został zmieniony. środa, 08 maj 2019 10:27 Redaktor BIP
Artykuł został zmieniony. środa, 08 maj 2019 10:27 Redaktor BIP